Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής με γλαύκωμα να παρακολουθείται συχνά από τον οφθαλμίατρο του ώστε να αναπροσαρμόζεται η θεραπεία, όταν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Η ενδελεχής εξέταση του συνόλου του οφθαλμού συμπεριλαμβάνοντας την βυθοσκόπηση, την γωνιοσκοπία και την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι πολύ σημαντική.

Στις μέρες μας όμως, με την τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουμε στις διάθεση μας και πληθώρα εξετάσεων που βοηθούν καθοριστικά στην παρακολούθηση των ασθενών με γλαύκωμα. Αυτές είναι:

Α) Τα οπτικά πεδία

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι τα οπτικά πεδία δεν είναι πολύ ευαίσθητα στην πρώιμη διάγνωση του γλαυκώματος.

Σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει ότι όταν τα οπτικά πεδία αρχίζουν να εμφανίζουν παθολογικά ευρήματα, το ποσοστό των οπτικών νευρικών ινών που έχουν υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη μπορεί να ξεπερνάει το 30%.

Β) HRT (Heidelberg Retina Tomograph) οπτικού Νεύρου.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης αυτής, γίνεται μία τρισδιάστατη ανάλυση του οπτικού νεύρου του ασθενούς και η σύγκρισή του με μία πολύ μεγάλη τράπεζα δεδομένων φυσιολογικών οπτικών νεύρων μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε κάθε εξέταση του ασθενούς αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται σε κάθε μελλοντική εξέταση του ίδιου ασθενούς. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύεται και η παραμικρή επιδείνωση και αξιολογείται διαρκώς η αποτελεσματικότητα της θεραπείας του γλαυκωματικού ασθενή.

Γ) Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) οπτικού νέυρου και της στοιβάδας των οπτικών νευρικών ινών.

     

Κατά την διάρκεια αυτής της εξέτασης γίνεται επακριβής προσδιορισμός του πάχους της στοιβάδας των οπτικών νευρικών ινών που προσβάλλεται στους ασθενείς με γλαύκωμα και οι μετρήσεις αυτές συγκρίνονται με μία πολύ μεγάλη τράπεζα δεδομένων φυσιολογικών ασθενών. Μπορεί έτσι να γίνει πολύ πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος. Επίσης, οι μετρήσεις αποθηκεύονται και επαναχρησιμοποιούνται σε μελλοντικές εξετάσεις του ίδιου ασθενούς ως σημείο αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύεται και η παραμικρή επιδείνωση και αξιολογείται διαρκώς η αποτελεσματικότητα της θεραπείας του γλαυκωματικού ασθενή.